germania

L'Nsu era formato da Uwe Mundlos, Uwe Boehnhardt e Beate Zschaepe, entrati in clandestinità nel 1997